Algemene voorwaarden GoFuture BV 

Versie 9 juli 2018

 

Artikel 1 – Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen GoFuture BV en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Door het sluiten van een overeenkomst erkent de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, noch zelfstandig, noch in combinatie met de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – Offertes

Offertes van GoFuture BV zijn één maand geldig, tenzij in de aanbieding anders is vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht GoFuture BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 3 – Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GoFuture BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan GoFuture BV worden verstrekt. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij werkzaamheden betrokken (zullen) zijn.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan GoFuture BV zijn verstrekt, heeft GoFuture BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

GoFuture BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat GoFuture BV is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 4 – Onderzoek, reclames

Klachten over de verrichte werkzaamheden, de software of de inhoud van GoFuture dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking te worden gemeld aan GoFuture BV.

De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat GoFuture BV in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond is, zal GoFuture BV de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, de inhoud aanpassen of de software herstellen.

 

Artikel 5 – Opschorting en ontbinding

GoFuture BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– Na het sluiten van de overeenkomst GoFuture BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

 

Artikel 6 – Vrijwaringen

De opdrachtgever vrijwaart GoFuture BV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of software, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Indien opdrachtgever zelf materiaal op GoFuture plaatst vrijwaart zij GoFuture ervan dat dit vrij is van auteursrechten.

 

Artikel 7 – Intellectueel eigendom

Alle door GoFuture BV geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen technieken, instrumenten, programmatuur en databestanden, ontwerpen, schetsen, teksten, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van GoFuture BV. De software (inclusief alle materiaal), de documentatie en de fonts bij de software worden aan u in licentie gegeven, niet verkocht, uitsluitend voor gebruik onder de voorwaarden van deze licentie.

Het is niet toegestaan om door GoFuture BV geleverd werk (proberen te) hacken, vertalen, decompileren, kopiëren, reproduceren,  demonteren, nabouwen of hiervan afgeleid werk te creëren. Daarnaast is het uitdrukkelijk verboden om enige code, gegevens, rechten van intellectueel of industrieel eigendom van GoFuture BV te verwijderen, onklaar of onbruikbaar te maken, van een toevoeging te voorzien of  te wijzigen, aan te passen of om software te creëren welke data en/of gegevens of de functionaliteit van de code nabootst of enig ander materiaal dat door GoFuture BV wordt verstrekt.

Bij overtreding van dit artikel vordert GoFuture BV een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,00.  

De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt GoFuture BV niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt GoFuture BV wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. GoFuture BV is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen GoFuture BV en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 

Artikel 8 – Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

 

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen 28 dagen na declaratiedatum. Indien de opdrachtgever niet binnen 28 dagen na declaratiedatum betaald heeft, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Indien betaling achterwege blijft, kan GoFuture BV met een beroep op de onzekerheidsclausule de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de licentie worden verwijderd.

 

Artikel 10 – Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst(en) niet nakomt, is GoFuture BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen.

Voorts kunnen partijen de overeenkomst voortijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

GoFuture BV mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als, ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

GoFuture BV behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

 

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid

GoFuture BV is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. GoFuture BV zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever en de leerlingen. De opdrachtgever zal zonder toestemming van GoFuture BV aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van GoFuture BV, zijn werkwijze en dergelijke, danwel  rapportages van GoFuture BV ter beschikking stellen aan derden.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

GoFuture BV is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door GoFuture BV van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat GoFuture BV voor zijn werkzaamheden en de licentie in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid. Deze  is beperkt tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen zes maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreken waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt

Opdrachtgever vrijwaart GoFuture BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

GoFuture BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. GoFuture is daarnaast niet aansprakelijk voor handelingen die leerlingen in het kader van GoFuture uitvoeren of indien leerlingen niet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De onderwijsinstelling is te allen tijde verantwoordelijk voor haar leerlingen en voor het voldoende verzekeren van haar leerlingen. Zoals ongevallen en aansprakelijkheid e.d.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GoFuture BV of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 13 – Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van GoFuture BV, evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden. Noodzakelijk voor de uitvoering van de offerte.  

Indien een overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 14 – Programmatuur van toeleverancier

De programmatuur van derden die GoFuture BV aan opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits dat door GoFuture BV schriftelijk aan opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn. GoFuture BV zal deze voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. Onze technische partner voor het project GoFuture is Avetica BV in Maasdam.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht

Op de overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en GoFuture BV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op 9 juli 2018 onder nummer 57859167 bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.